AGEM new
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Atrakcyjna nieruchomość do kupienia w Złotoryi

Przez   /   27/06/2024  /   No Comments

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały nr 10/2024 Zarządu Powiatu Złotoryjskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym w obrębie 3 miasta Złotoryja, przy Pl. Lotników Polskich 1 na okres do 3 lat.

 

 1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:
 1. Położenie nieruchomości: miasto Złotoryja przy pl. Lotników Polskich 1.

 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku położonym na działce nr 8/4 pow. 0,1183 ha, obręb 0003 KW: LE1Z/00045726/9; Bi – inne tereny zabudowane. Budynek wyposażony w instalację: c.o., wodno – kanalizacyjną, elektryczną. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 3. Przeznaczenie w mpzp: 58U, US, ZP – teren usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zieleni urządzonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryja uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/175/04 z dnia 08.12.2004 r. (Dz. U. Woj. Doln. Nr 263,
  poz. 4654 z dnia 31.12.2004 r. z późn. zm.).

 1. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU:

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. użytkowej 278,96 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych o łącznej pow. użytkowej 73,93 m2. Schemat pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

Nr pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa
w tym:

Opis przedmiotu najmu

Wadium

[zł]

pomieszczenie

cz. wspólna

PARTER

104

13,29 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na parterze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 10,33 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,96 m2.

21,00

10,33 m2

2,96 m2

105

13,01 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na parterze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 10,05 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,96 m2.

20,00

10,05 m2

2,96 m2

106

31,08 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na parterze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 24,43 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 6,65 m2.

48,00

24,43 m2

6,65 m2

107

35,35 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na parterze budynku podzielone na cztery części ściankami działowymi, o pow. 27,96 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 7,39 m2.

55,00

27,96 m2

7,39 m2

I PIĘTRO

206

13,93 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 10,97 m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,96 m
2.

22,00

10,97 m2

2,96 m2

208

9,86 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 7,64 m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,22 m
2.

15,00

7,64 m2

2,22 m2

209

52,97 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku z możliwością utworzenia dwóch pomieszczeń z uwagi na osadzone drzwi przesuwne, o pow. 41,88 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 11,09 m2.

82,00

41,88 m2

11,09 m2

210

18,57 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku wydzielonym przeszklonym przedsionkiem o pow. 3,40 m2. Łączna pow. pomieszczenia 14,87 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 3,70 m2.

29,00

14,87 m2

3,70 m2

211

15,41 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 12,45 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,96 m2.

24,00

12,45 m2

2,96 m2

212

17,07 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na I piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 13,37 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 3,70 m2.

27,00

13,37 m2

3,70 m2

II PIĘTRO

301

39,35 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 31,22 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 8,13 m2.

61,00

31,22 m2

8,13 m2

302

27,86 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 21,95 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 5,91 m2.

43,00

21,95 m2

5,91 m2

303

32,77 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 26,12 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 6,65 m2.

51,00

26,12 m2

6,65 m2

304

13,96 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 11,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 2,96 m2.

22,00

11,00 m2

2,96 m2

PODDASZE

402

18,42 m2

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na poddaszu budynku składające się z jednego pomieszczenia o pow. 14,72 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarze, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa – 3,70 m2.

29,00

14,72 m2

3,70 m2

 1. W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych w ramach wynajmowanych pomieszczeń Najemca będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń sanitarnych, zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach budynku.

 1. Termin zagospodarowania: najem na okres do 3 lat od dnia podpisania umowy.

IV. Stawka wywoławcza: minimalna wywoławcza stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej w zależności

od zaproponowanego przez Oferenta rodzaju zagospodarowania pomieszczenia wynosi:

a) 22,20 zł netto miesięcznie + VAT 23% – przeznaczenie: usługowe (usługi nieuciążliwe), biurowe;

b) 8,88 zł netto miesięcznie + VAT 23% – przeznaczenie: magazynowo – składowe;

c) 5,56 zł netto miesięcznie + VAT 23% – przeznaczenie: pomieszczenia inne nie pełniące funkcji magazynowo – składowej;

d) 1,11 zł netto miesięcznie + VAT 23% – przeznaczenie: jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej (w których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową), o charakterze oświatowym, kulturalnym, wychowawczym, opiekuńczym, sportowym, turystycznym.

Uwaga: do powierzchni użytkowej zalicza się dodatkowo części wspólne. Oferty na najem pomieszczenia o przeznaczeniu magazynowo – składowym ogranicza się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku.

 1. Termin wnoszenia opłat:Czynsz najmu płatny do 10 – go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat eksploatacyjnych (wodno – kanalizacyjne, energia elektryczna, centralne ogrzewania, wywóz nieczystości stałych) będą refaktury wystawiane na podstawie faktur za poszczególne media proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni najmu. Refaktura będzie płatna w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Najemcę. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i od gruntu.

 2. Zasady aktualizacji opłat: Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.

 3. Szczegółowe warunki najmu określać będzie umowa najmu. Zastrzega się prawo do zmiany treści umowy w ramach indywidualnych uzgodnień z wyłonionym najemcą

 4. Poprzedni przetarg pisemny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 18 marca 2024 r.

 5. WARUNKI PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także które zapoznały się z Regulaminem do przetargu oraz wniosą wadium.

 2. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dokładne wskazanie imienia i nazwiska, firmy lub nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, adresów do doręczania korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;

  2. oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni, ze wskazaniem numeru pomieszczenia, którego dotyczy oraz oświadczenie, iż oferent akceptuje sposób zapłaty ceny.

  3. koncepcję prowadzenia działalności na przedmiocie najmu;

  4. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie pisemnej i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta;

  5. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu jego stanu bez zastrzeżeń;

  6. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego Regulaminu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

  7. oświadczenie oferenta, że po wyborze jego oferty zobowiązuje się podpisać umowę najmu na warunkach określonych w Regulaminie przetargu i wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu;

  8. oświadczenie oferenta o tym, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie;

  9. podpis oferenta i datę sporządzenia oferty.

 3. Do oferty należy załączyć:

  1. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy z potwierdzeniem wniesienia opłaty;

  2. kopię potwierdzenia wpłaty wadium;

 4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi oferenta
  z adnotacją: „Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym w obrębie 3 m. Złotoryja przy
  Pl. Lotników Polskich 1 – NIE OTWIERAĆ!”,
  w terminie do 15.07.2024 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
  Pl. Niepodległości 8 pok. nr 101, I piętro. Oferta może zostać złożona osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (kuriera), z zastrzeżeniem , iż skutki złożenia oferty po terminie obciążają oferenta. Oferta złożona po wyznaczonym terminie skutkuje odmową jej zakwalifikowania do części niejawnej przetargu.

 5. Przed upływem terminu na składanie ofert, oferent może wycofać złożoną ofertę poprzez pisemne powiadomienie organizatora przetargu, pod warunkiem udowodnienia faktu jej złożenia.

 6. W ramach przeprowadzanego postępowania przetargowego, Oferent może złożyć maksymalnie 15 ofert z zastrzeżeniem, że:

  1. każda oferta musi odnosić się do jednego pomieszczenia użytkowego,

  2. na jedno pomieszczenie można złożyć tylko jedną ofertę (zaoferowaną stawkę),

  3. oferenci, chcący złożyć więcej niż jedną ofertę na najem objętych postępowaniem przetargowym pomieszczeń, zobligowani są do złożenia każdej z nich na odrębnym formularzu ofertowym oraz odrębnej kopercie opatrzonej opisem zgodnym z pkt 2.

 7. Część jawna przetargu – otwarcie ofert – odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 8, sala 202, II piętro.

 8. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty (od pon. do pt., w godz. od 8:00 do 14:00), po uprzednim kontakcie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tel. 76 878 24 38. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez oferenta nie spowoduje odrzucenia jego oferty.

 9. Oferent wnosi wadium w formie pieniężnej, w wysokości przypisanej do danego pomieszczenia użytkowego, na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi
  nr 23 1020 5226 0000 6902 0627 7257 prowadzone przez PKO BP w terminie do15.07.2024 r. z dopiskiem: „Wadium – przetarg na najem pomieszczenia użytkowego nr …… - Pl. Lotników Polskich 1 m. Złotoryja”. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy.

 10. W przypadku składania ofert dla więcej niż jednego pomieszczenia użytkowego, wadium winno zostać wniesione dla każdego z osobna.

 11. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu.

 12. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta ustalonego na najemcę od zawarcia umowy najmu, bądź jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 2. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a także na stronach internetowych powiatu: www.powiat-zlotoryja.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiegopodając przyczynę odwołania przetargu.

 3. Szczegółowychinformacji dotyczących przetargu udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, (pokój nr 3), tel. (76) 878 24 38, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Złotoryi a także na stronach internetowych powiatu:
www.powiat-zlotoryja.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Materiał sponsorowany

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

bgk 5

Duża kasa z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw

Read More →