Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Pomoc dla bezrobotnych od 30 roku życia

Przez   /   10/01/2022  /   No Comments

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy prowadzi rekrutację osób chcących uczestniczyć w projekcie Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2022. Okres realizacji projektu: od  01.01.2022 r. do  31.12.2022r.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie legnickim.

Całkowita wartość projektu: 4 mln 746 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 85,00%

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób  o niskich kwalifikacjach.

Planowane efekty:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu;
  • zdobycie umiejętności pracowniczych poprzez udział w pracach interwencyjnych oraz zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej;
  • nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji poprzez organizację szkolenia.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:
STAŻ – rekrutacja trwa;
SZKOLENIE- rekrutacja trwa;
ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- rekrutacja według ogłoszonych naborów;
PRACE INTERWENCYJNE- rekrutacja trwa;
WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY- rekrutacja według ogłoszonych naborów;

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta oraz pracownicy merytoryczni przyjmujący w PUP w Legnicy i Filii w Chojnowie.

PUP w Legnicy:
Staż, Szkolenie – tel. 76 722 52 20/ 47
Prace interwencyjne – tel. 76 722 52 14
Środki na podjęcie działalności gospodarczej  – tel.76 722 52 45
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – tel. 76 722 52 21

Filia w Chojnowie:
Staż, Prace interwencyjne- tel. 76 818 85 25 wew. 23
Szkolenie, Środki na podjęcie działalności gospodarczej  – tel. 76 818 85 25 wew. 26
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – tel. 76 818 85 25 wew. 26

Planowane zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie na minimalnym poziomie:
- dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci)  44,3%
- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup 60,4%

Projekt realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Ważne linki:

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

photo-1165_d

Załoga KGHM dostanie po 2 tys. zł plus 10 proc. podwyżki

Read More →