PZU
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Ogromne pieniądze dla Krainy Wygasłych Wulkanów

Przez   /   31/08/2016  /   No Comments

Z puli prawie 12,5 mln zł, jakie pozyskało stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie, ponad 5 milionów złotych trafi na rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów a 4,8 mln zł na podniesiene atrakcyjności regionu. O pieniądze mogą aplikować lokalne stowarzyszenia, parafie, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, ale też osoby fizyczne.

Szczegóły w poniższym komunikacie Partnerstwa Kaczawskiego.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie w maju br. odebrał promesę na kwotę 12 450 000 zł na realizację działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota ta w większości – 10 mln zł – przeznaczona będzie dla potencjalnych beneficjentów na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, natomiast 200 tys. zł przeznaczone jest na realizację 2 projektów współpracy oraz ponad 2 mln zł na koszty bieżące biura i działania aktywizujące społeczność lokalną na terenie 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego. Lokalna Grupa Działania będzie więc ogłaszała nabory wniosków na działania, które przyczynią się do realizacji tej strategii. Poprzez konkursy, granty i operacje własne Stowarzyszenie będzie wspierać operacje realizujące zapisane w Strategii cele, przedsięwzięcia i wskaźniki. 
     Lokalna Strategia Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 została opracowana w 2015 r. przez mieszkańców i opiera się na dokładnie wytyczonych celach, którym przyświeca cel ogólny: „Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o jej lokalne zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo”. Celom szczegółowym zostały przyporządkowane przedsięwzięcia oraz kwoty, które będzie można wykorzystać na ich realizację: 
1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych Wulkanów (640 000 zł) 
1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i Promocja dobrych praktyk. 
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej. 
1.3. Animacja lokalna. 
1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
2. Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów (5 010 000 zł) 
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. 
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw. 
2.3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zakładających i rozwijających działalność.
3. Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów (4 800 000 zł) 
3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej. 
3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
3.3. Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu. 
3.4. Wsparcie procesu tworzenia i promowania marki produktów lokalnych. 
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów. 

Powyższe przedsięwzięcia mogą być realizowane przez lokalne stowarzyszenia, parafie, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa mające siedzibę na obszarze 14 gmin Partnerstwa Kaczawskie: Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja-wiejska, Bolków, Świerzawa oraz Wojcieszów i Złotoryja oraz osoby fizyczne zamieszkałe na tym samym terenie, którzy będą aktywnie aplikować w konkursach na poszczególne tematy i zgodnie z zasadami dostępu. 
     W ostatnich dniach lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wzory wniosków do poszczególnych rodzajów wsparcia, w związku z czym Lokalna Grupa Działania jeszcze w tym roku ogłosi pierwsze konkursy. Pierwszy nabór wniosków, po uchwaleniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, planowany jest na przełomie września i października 2016r. na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorstw. 
     Na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej potencjalny beneficjent będzie mógł uzyskać premię w wysokości równo 100.000zł, pod warunkiem, że utworzy przynajmniej 1 miejsce pracy (w tym samo zatrudnienie) i utrzyma to miejsce pracy przez min. 2 lata od płatności końcowej. Pamiętajmy również, że wnioskodawca nie może być na KRUS-ie z mocy ustawy, chyba że rozpoczyna działalność w zakresie produkcji produktów rolnych lub napojów. Limit środków przeznaczonych na tworzenie nowych przedsiębiorstw to 1 000 000zł. 
     Natomiast na operacje z zakresu rozwijania przedsiębiorczości będzie można uzyskać od 50.000 zł do 300.000 zł, gdzie maksymalny poziom refundacji to 70%. O te wsparcie aplikować może mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, którego działalność gospodarcza, wpisana w CEiDG znajduje się na obszarze objętym wsparciem. Ponadto wymagane jest od przedsiębiorcy utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez min. 3 lata od otrzymania płatności końcowej. Limit środków przeznaczonych na tego typu operacje to 4 000 000 zł. W obydwu przypadkach operacje powinny być uzasadnione ekonomicznie i zgodne z biznesplanem, a także zgodne z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami opracowanymi przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie. 
     W najbliższym czasie Lokalna Grupa Działania planuje zorganizowanie konferencji oraz szkoleń dla mieszkańców obszaru, a już teraz prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym już od początku tego roku pracownicy udzielają doradztwa przygotowując zainteresowanych do aplikowania o te fundusze. Aby móc uzyskać takie wsparcie należy szczegółowo przeanalizować dostępne już wnioski i instrukcje, jak również zobowiązania wynikające z podpisania umowy oraz przygotować odpowiednie załączniki, które w kompletnych wnioskach będą decydowały o sukcesie operacji. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z lokalnymi kryteriami wyboru, które wskażą chętnym kierunki i rodzaje działalności, jakie chce wspierać Lokalna Grupa Działania. 
     Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu doradztwa (tel. 76-872-87-18) oraz na stronach: 
LGD  , Urzędu Marszałkowskiego,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   “

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

face-painting-1713769_960_720

Targi Pracy ze strefą, w której dzieciom nie będzie nudno

Read More →