Obaz4
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Matka Kurka winny i ukarany. Jest prawomocny wyrok

Przez   /   26/02/2015  /   99 Comments

W Sądzie Okręgowym w Legnicy nastąpił finał procesu karnego, jaki Jerzy Owsiak i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wytoczyły blogerowi Piotrowi W.  Po złożonych przez obie strony apelacjach od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi, sąd całkowicie odrzucił argumenty oskarżonego.Uznał za to że Matka Kurka dopuścił się znieważenia i ukarał go 5 tysiącami złotych grzywny. 

Znieważenie, zdaniem legnickiego sądu, stanowił nie tylko użyty w odniesieniu do Jerzego Owsiaka zwrot “hiena cmentarna”, ale również potraktowane z wyrozumiałością w wyroku pierwszej instancji określenia “król żebraków” i “król łgarzy”.

Wyrok potwierdza, że publikacje blogera przekraczały granice wolności słowa.  Ale jednocześnie Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że uniewinnienie go od zarzutów za zniesławienie Owsiaka i WOŚP było słuszne, bowiem artykuły Piotra W. nie zawierały faktów o działalności fundacji, a jedynie opinie Matki Kurki na ten temat. W tym zakresie złotoryjski wyrok został podtrzymany.

Poza zapłatą 5 tys. zł grzywny Piotr W. musi pokryć  część kosztów postępowania sądowego w obu instancjach (500 zł)

Wyrok jest prawomocny.

Poniżej publikujemy spisaną z dyktafonu słowo w słowo, bez skrótów, sentencję wyroku oraz ustne uzasadnienie wygłoszone przez sędziego Pawła Pratkowieckiego. 

WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:

Sąd Okręgowy w Legnicy po rozpoznaniu sprawy Piotra W. z powodu apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżycieli prywatnych od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 29 września 2014 roku orzeka:

Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu opisanego w punkcie 2 części dyspozytywnej uznaje oskarżonego Piotra W. za winnego tego, że działając za pomocą środków masowego komunikowania znieważył Jerzego Owsiaka, nazywając go “hieną cmentarną” oraz “królem łgarzy i żebraków”, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego; i za to na podstawie art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego wymierza mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł.

W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

Wymierza oskarżonemu 500 zł opłaty za obie instancje.

UZASADNIENIE:

Dokonując oceny obu wniesionych w sprawie środków odwoławczych, Sąd Okręgowy uznał, że na uwzględnienie zasługuje część zarzutów i wniosków podniesionych w apelacji pełnomocnika oskarżycieli prywatnych, natomiast za bezzasadną sąd uznał apelację wniesioną przez oskarżonego.

Zdaniem sądu odwoławczego, sąd pierwszej instancji trafnie przyjął, że wypowiedzi zawarte w artykułach oskarżonego nie są wypowiedziami o faktach, lecz stanowią jedynie dokonaną przez niego ocenę sposobu działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz spółek Złoty Melon i Mrówka Cała.

Ocenę tą oskarżony odnosił do faktu, że pomiędzy Fundacją a spółkami Złoty Melon i Mrówka Cała miały miejsce transakcje o charakterze finansowym oraz do tego, że bilans Fundacji wskazywał na różnicę pomiędzy kwotą zgromadzoną w ramach poszczególnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a kwotą wydatkowaną w danym roku rozliczeniowym na szeroko rozumianą ochronę zdrowia.

W wypowiedziach oskarżonego, co słusznie zauważył Sąd Rejonowy w Złotoryi, nie ma natomiast zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny.

Sam oskarżony w swoich wyjaśnieniach wyraźnie zaznaczył, że nigdy nie miał zamiaru ani podstaw do uczynienia takiego zarzutu.

Wracając do ocenianych przez oskarżonego faktów, a więc transakcji zawieranych pomiędzy Fundacją a spółkami Złoty Melon oraz Mrówka Cała oraz różnicy bilansowej pomiędzy kwotą zebraną a kwotą wydatkowaną należy podkreślić, że dla obiektywnego obserwatora życia publicznego są to zjawiska uzasadnione zarówno z ekonomicznego, jak i organizacyjnego puntu widzenia. Jest bowiem oczywiste, że tak duże przedsięwzięcie logistyczne jak organizacja kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych oraz korzystania ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych.

W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.

W realiach niniejszej sprawy trzeba jednak pamiętać, że wolność debaty publicznej – zwłaszcza w sferze, która dotyczy dysponowania środkami pozyskanymi z publicznej zbiórki – nie wyklucza ocen przeciwnych, zawartych w tekstach opublikowanych przez oskarżonego.

Zakup przez Fundację poszczególnych nieruchomości przeznaczonych na jej siedzibę, organizacja imprezy Przystanek Woodstock czy też zawarcie umów ze spółką Mrówka Cała to dla oskarżonego przejaw (tutaj cytat z artykułów) “brudnych interesów”, dokonanych metodą “dojenia”, “lepkich rąk”, odbywających się “kosztem naiwnych podatników i z wykorzystaniem nieświadomych niczego wolontariuszy”.

Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa.

Okoliczność ta nie może być więc podstawą do pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za występek zniesławienia z artykułu 212 Kodeksu karnego. Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje bowiem poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu.

Tym samym brak było podstaw do uwzględnienia apelacji pełnomocnika o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powyższe nie oznacza jednak, że język, którym posługiwał się oskarżony, pozostawał obojętny z punktu widzenia przepisów prawa karnego.

Sąd odwoławczy podziela bowiem zarzuty apelacji pełnomocnika, kwestionujące dokonaną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi ocenę sformułowań użytych przez oskarżonego pod adresem Jerzego Owsiaka takich jak “król łgarzy”, “król żebraków” czy też “hiena cmentarna”.

Oczywiście, kontrolowanie działań Fundacji i samego Jerzego Owsiaka jest zjawiskiem pożytecznym i pożądanym, tak jak w przypadku wszystkich instytucji dysponujących środkami publicznymi. Pożądana jest również krytyka takich osób, jeśli tylko istnieją ku temu racjonalne postawy. Trzeba jednak pamiętać, że pod ochroną prawa pozostaje jednak tylko krytyka rzetelna, a więc uczciwa, sumienna oraz nienaruszająca zasad współżycia społecznego.

Co szczególnie istotne, krytyka powinna być wypowiedzią “ad rem” i służyć piętnowaniu niekorzystnych zjawisk, a nie poniżaniu poszczególnych osób, nawet gdy pełnią one określone funkcje publiczne.

Owszem, krytyka może spowodować dyskomfort danej osoby, nie może jednak przeradzać się w atak personalny i stanowić szykany. Tymczasem lektura tekstów, których autorem jest oskarżony, pokazuje, że zostały one sformułowane przy użyciu języka agresywnego i chwilami wręcz wulgarnego. To zaś wyklucza potraktowanie ich jako instrumentu dozwolonej krytyki, czynionej w ramach przysługującej każdemu obywatelowi wolności wypowiedzi.

Nagromadzenie, intensywność, kontekst inwektyw skierowanych pod adresem Jerzego Owsiaka pokazuje, że podstawowym celem oskarżonego było znieważenie osoby oskarżyciela prywatnego, a takie zachowanie wyczerpuje znamiona występku z artykułu 216 Kodeksu karnego.

Mając to wszystko na uwadze, sąd odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie artykułu 216 Kodeksu karnego za znieważenie oskarżyciela prywatnego Jerzego Owsiaka wymierzył oskarżonemu grzywnę w  łącznej kwocie 5 tysięcy złotych. Taka kara w przekonaniu Sądu Okręgowego będzie stanowić odpowiednią dolegliwość, adekwatną zarówno do stopnia zawinienia, jak i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego przestępstwa.

Do pozostałych zarzutów apelacji pełnomocnika oraz do uznania za bezzasadną apelacji oskarżonego sąd odwoławczy odniesie się szczegółowo w pisemnym uzasadnieniu swojego wyroku. To wszystko.

Matce Kurce towarzyszyła w sądzie grupka przeciwników WOŚP. Przynieśli transparenty: “Owsiak – jasna sprawa?”, “Owsiak – ściema!”.

Bloger spodziewał się innego wyroku. Tym razem z sali rozpraw nie wychodził z miną tryumfatora, jak to było w Złotoryi. Odreagowując, ogłosił na korytarzu wytoczenie Jerzemu Owsiakowi procesu karnego o zniesławienie. Chce się sądzić o użyte przez szefa WOŚP słowa: “wariat ze Złotoryi’, “pierdol się”, “będziesz miał w dupę” oraz porównanie publikacji Piotra W. do zbrodni w Auschwitz i Katyniu.

- Jeśli chodzi o tą część dotyczącą znieważenia, dla mnie to nie jest żaden problem – deklarował Matka Kurka. – Jeśli sąd uznał, że ten język, który ja zastosowałem, jest niedopuszczalny w przestrzeni publicznej, to jest oczywiste, że to co zrobił Jerzy Owsiak wobec mnie jest tym bardziej niedopuszczalne, co zostało wyraźnie zaznaczone w orzeczeniu sądu. Tak że pierwszym moim ruchem w tej chwili jest proces karny z prywatnego aktu oskarżenia wytoczony Jerzemu Owsiakowi.

- Wyrok, który zapadł w Sądzie w Rejonowym w Złotoryi, jest nieważny – podkreśla Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. – Cieszymy się, że udało się w jakiejś części obronić dobre imię Orkiestry i Jurka Owsiaka. Z sądu w Złotoryi wychodziliśmy z przekonaniem, że dzisiaj każdy może w internecie wszystko o wszystkich napisać i to pozostanie bez konsekwencji. Cieszymy się, że jest jednak inaczej. Ta konsekwencja została dzisiaj pokazana; wymierzona w postaci dotkliwej kary.  Stała się sprawiedliwość.

WOŚP nie wycofuje  na razie pozwu cywilnego przeciwko Matce Kurce, złożonego w legnickim sądzie.

8 marca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosi wynik tegorocznego finału WOŚP.

- Wszyscy będą mogli ten wynik zobaczyć, dotknąć niemalże, bo w tym roku po raz pierwszy przeprowadzamy transmisję internetową, jak te środki są rozliczane – mówi Krzysztof Dobies.  - A w czerwcu będziemy także w nieszablonowy sposób ogłaszali zamknięcie 22. Finału WOŚP, czyli efekty naszych działań w oparciu o środki zebrane w styczniu ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że będzie to dla wszystkich, którzy obserwują działania Orkiestry, najlepszym dowodem na naszą przejrzystość, wiarygodność, uczciwość.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 2838 dni temu dnia 26/02/2015
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Luty 26, 2015 @ 7:30 pm
 • W dziale: wiadomości

99 komentarze

 1. DO JERZY SZWARC > Jeśli to możliwe, staram się rozmawiać, demaskować manipulacje i kłamstwa MK. Co do Caritasu nie widzę tego tak ostro jak Pan. Myślę, że m.in. za pomocą tej instytucji Kościół robi w świecie bardzo dużo dobra. Nie wydaje mi się, aby przeciwstawianie WOŚP-owi Caritasu miało sens. Obie organizacje są potrzebne i dobrze służą ludziom.

 2. Szwarc Jerzy pisze:

  >Panie Karnikowski! Widzę,że ma pan dużo cierpliwości aby wyjaśnić tym hejterom coś co nie jest dla nich do wyjaśnienia.Tak samo jak nie można wyjaśnić prezesowi nad prezesami,że białe to jest białe,a czarne to jest czarne.Taka to jest logika tych wypowiedzi.Przypuszczam,że osoby piszące te głupoty zdają sobie sprawę z tego,że piszą głupstwa,dlatego też,występują pod różnymi pseudonimami,aby trudniej było ich rozpoznać,i przy zmianie mocodawców nikt im nie zarzucił że działają niezgodnie z rozsądkiem.W każdym razie POPIERAM OWSIAKA I MOŻE NA MNIE LICZYĆ !!! Co do caritasu to nie daję i nie dam ani grosza,Samochody,jak również brzuchy mają według mnie za duże,a to świadczy o tym,że zależy im jedynie na kasie dla siebie.Gdyby postępowali uczciwie,to by składali raporty z otrzymywanych i wydawanych pieniędzy tak jak WOSP

 3. lustrator pisze:

  o ile to bedzie jeszcze ten sam naczelnik skarbowki.

 4. lustrator pisze:

  Kolejny wymyślony przez media temat>>.nie wyszło z narodem to moze narod da sie wziasc w ten sposob za jaja??Bonus trzeba sie było z tym zglosic wczesniej.treaz juz jest rekord.Zglos sie z pomyslem za rok.

 5. bonus09 pisze:

  WYPISZ WYMALUJ – NASZ NIETYKALNY podobny do Alphonse Gabriel Capone (znany jako Al Capone…………. Capone prowadził swoje interesy poprzez podstawionych ludzi. Nawet prawo własności swojego domu przepisał wyłącznie na żonę. Jednocześnie publicznie obnosił się ze swoją fortuną. Władze federalne, nie mogąc udowodnić mu innych przestępstw, oskarżyły go więc o unikanie płacenia podatków.
  17 czerwca 1931

  Capone ścigany był przez agenta federalnego, Eliota Nessa, i utworzoną przez niego grupę jedenastu agentów, z powodu nieprzekupności zwanych Nietykalnymi. Ujawniono również źródła nielegalnych dochodów Capone, a następnie oskarżono go o niepłacenie z tego tytułu podatków.

  Jego proces odbył się w 1931 roku. Został uznany za winnego pięciu z dwudziestu dwóch zarzutów dotyczących unikania płacenia podatków. Sąd skazał go w sumie na jedenaście lat pozbawienia wolności. Musiał też zapłacić 80 tysięcy dolarów grzywny i kosztów procesu.

  Skarbówka bierze się za WOŚP. Pomogłeś Owsiakowi? Zapłać PIT.

  Fiskus bierze się za wszystkich, którzy pomagali Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Według prawa każdy, kto sprzedał na licytacji rzecz, która ma mniej niż pół roku, zarobił. Dlatego, jak twierdzą eksperci, trzeba zapłacić podatek od dochodu.

  Ewa Matyszewska: Wczoraj na łamach DGP informowaliśmy, że osoby, które brały udział w licytacjach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy muszą liczyć się z pewnymi obowiązkami podatkowymi: w podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT. Czy przy takiej transakcji powstanie dochód do opodatkowania?

  Rafał Grabarz*:Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli osoba fizyczna dokonuje odpłatnego zbycia (np. na aukcji internetowej), dochód z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, a transakcja jest jedynie incydentalna. Przepisy podatkowe zaliczają do źródeł przychodów również odpłatne zbycie m.in. innych rzeczy (niebędących nieruchomościami i prawami związanymi z nieruchomościami), jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku od nabycia. Okres pół roku liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W rezultacie, jeżeli transakcja będzie miała miejsce przed upływem sześciu miesięcy od momentu nabycia rzeczy, powstanie z tego tytułu przychód podatkowy.

  Osoby, które w ramach licytacji WOŚP sprzedały dany przedmiot, uzyskany w ten sposób dochód przekazywały na fundację. Czy taką darowiznę będzie można odliczyć od dochodu w rocznym PIT?

  W sytuacji gdy podatnik następnie przekaże (daruje) środki uzyskane ze zbycia rzeczy na cele charytatywne, będzie mógł skorzystać z odliczenia tej darowizny od dochodu. Oczywiście, aby skorzystać z tej ulgi konieczne będzie spełnienie przesłanek wymienionych w przepisach ustawy, np. w przypadku darowizny pieniężnej istnieje konieczność udokumentowana darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

  *Rafał Grabarz jest menedżerem w Ernst&Young

  Wydruk pochodzi ze strony: http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=1941

 6. Andrzej pisze:

  @Koń Polski
  Został zacytowany wyrok sądu, a Pan Kanikowski nie dał ani jednego komentarza od siebie w tym artykule. Same suche fakty i komentarze stron.

  No cóż, kolejna rozpaczliwa próba zakłamania rzeczywistości przez fana Kurki.

 7. Koń Polski pisze:

  Stare, trafiłem przez przypadek.
  Jeden ślad zostawię – dziennikarzy w Legnicy macie przerażających.
  Michnik czy Lis to przy nich pikuś.
  Współczuję

 8. lustrator pisze:

  Bo można połączyc recydywe z datkami

 9. lustrator pisze:

  Zastanawia jednak coś innego.Czy dowolne powtarzanie bredni i oskarżeń mamuski skutkuje następnymi wyrokami czy recydywa i skutkami dotkliwszymi.

 10. Anon pisze:

  Donoszę o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 57 kodeksu wykroczeń

  Art. 57. § 1. Kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel,podlega karze aresztu albo grzywny.

  § 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

  § 3. Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebrane ofiary w naturze a także pieniądze wpłacone na poczet grzywny lub ofiarowane na ten cel podlegają przepadkowi.

  § 4. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

  Na stronie internetowej http://kontrowersje.net ukazał się artykuł

  http://kontrowersje.net/prawomocny_wyrok_owsiak_doi_kas_z_wo_p_ale_nie_wolno_o_nim_m_wi_hiena_bo_to_kosztuje_5_tys

  dotyczący wyroku w sprawie blogera Piotra Wielguckiego. W komentarzach pod artykułem można przeczytać zarówno nawoływanie samego blogera jak i innych komentujących do zbiórki pieniędzy na opłacenie zasądzonej grzywny pięciu tysięcy złotych.

  Apel blogera – http://kontrowersje.net/comment/169007#comment-169007
  Przykładowy komentarz dotyczący wsparcia blogera w opłaceniu grzywny – http://kontrowersje.net/comment/169018#comment-169018 – “judaszowe srebrniki”

  Próba zatajenia prawdziwego celu zbiórki pieniędzy – http://kontrowersje.net/comment/169148#comment-169148 poprzez udawanie, że te pieniądze mają iść na “abonament” tudzież “funkcjonowanie strony” gdzie faktycznie zostaną przeznaczone na grzywnę

 11. lustrator pisze:

  panie dobro narodowe my to znamy od podstaw tak wiec nie mecz sie pan juz tym dobrem.Zajmji sie pan złem.

 12. lustrator pisze:

  owsiaka i stwierdzenia że nie kradnie wiem że tej tezy co prawda nie da się obronić ale liczy się przecież wielka srawa i zdrowy rozsądek i sprawiedliwośc i prawo trzeba odłożyć na bok – See more at: >>>>>>>>>>tu jest piekne rzniecie glupa prawie jak w radzieckim sputniku.

 13. Miki pisze:

  Ech, pojazdy chrystusowe… Sąd nie zawyrokował, że Kurak napisał prawdę. Jak nie rozumiecie polskiego, przetłumaczę na wasz: Sąd w sentencji wyroku napisał, że w ramach wolności słowa Kurak może wyrażać dowolne wyjęte z d.py opinie. Na tej zasadzie ja mogę napisać, że w mojej opinii JPII musiał być pedofilem, bo tak uporczywie i długotrwale chronił i tuszował wyczyny swoich podwładnych w tej materii.

 14. owsiak to nasz edobro narodowe pisze:

  popieram i zawsze owsiak apopierałem a pan panie kanikowski robi kawał dobrej roboty dla szczytnej sprawy ale z tym cos trzeba zrobić , nie można dopuszczać do takiej do takiej sytuacji że sąd unika jasnego i zdecydowanego stanięcia po stronie owsiaka i stwierdzenia że nie kradnie wiem że tej tezy co prawda nie da się obronić ale liczy się przecież wielka srawa i zdrowy rozsądek i sprawiedliwośc i prawo trzeba odłożyć na bok

 15. hey pisze:

  ja rozumiem że owsiak mógł sie obrazić za króla bo jest gnidą ale czemu obraził sie za hiene to już nie rozumiem , najważniejsze że sąd uznał że bezkarnie można go nazywać złodziejem bo kradnie.

 16. Panie ŁUKASZU WÓJCICKI szanowny! Jeśli ma Pan powody do radości, proszę się cieszyć. W tym miejscu pozwolę sobie na na złośliwą parafrazę ostatniego wpisu blogera: Matka Kurka wywalczył nam to, że możemy obaj oceniać rzeczywistość jak nam się podoba. I choćbyśmy się mylili, mamy do tego prawo. Proszę się cieszyć i pozwolić cieszyć się tym, którzy nie zgadzają się z Matką Kurką (albo właściwie na Matkę Kurkę).
  Nie zamierzam ukrywać, że wczorajszy wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy sprawił mi dużą radość. Nie chodzi o jego sentencję, w której w istocie zmieniło się niewiele, ale o wymowę, diametralnie różną od komunikatu zawartego w wyroku sądu ze Złotoryi. O uzasadnienie, w którym sąd jednoznacznie nie godzi się na taki styl uprawiania publicystyki jaki reprezentuje Matka Kurka, oraz wyjaśnia, że w imię wartości jaką jest wolność słowa można głosić nawet najbardziej niesprawiedliwe, krzywdzące opinie i zohydzić najszlachetniejsze idee. Za cenny wkład legnickiego sądu w dyskusję na temat Jurka Owsiaka i jego żony uważam fragment: “W wypowiedziach oskarżonego, co słusznie zauważył Sąd Rejonowy w Złotoryi, nie ma natomiast zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny.”. Te dwa zdania powinny zamknąć temat, bo ucinają spekulacje, czy Matka Kurka dowiódł Jerzemu Owsiakowi jakieś przekręty finansowe. Z tych dwóch zdań wynika, że nie dowiódł i nie mógł dowieść. Że “brudne interesy”, “lepkie łapki”, “dojenie’, “wyjmowanie Melonów” to tylko chwyty retoryczne, podobnie jak pisanie o Bronisławie Komorowskim jako cwelu było tylko eksperymentem socjologicznym. Słoń Kurka znów w sądzie mróweczką się okazał, a jego twarde dowody subiektywnymi opiniami. Te wszystkie TV Republika, Niezależne i Warzechy narażają sie na śmieszność traktując z powagą urojenia z główki Piotra W.
  Twierdzi Pan, jakobym już po wyroku złotoryjskiego sądu pisał, że Owsiak wygrał. To nieprawda, napisałem że bloger wygrał, a na portalu wciaż Pan znajdzie ten tekst. Nie wypieram się go. Ale gdyby Sąd Rejonowy w Złotoryi do tamtego wyroku dołożył takie uzasadnienie jak Sąd Okręgowy w Legnicy, to już wtedy bez wahania napisałbym, że WOŚP górą.

 17. Anonim pisze:

  Łukasz Wójcicki, jeszcze jedno. Sąd dziś powiedział: Do pozostałych zarzutów apelacji pełnomocnika oraz do uznania za bezzasadną apelacji oskarżonego sąd odwoławczy odniesie się szczegółowo w pisemnym uzasadnieniu swojego wyroku.” Może jednak poczekać?

 18. otto pisze:

  Panie Wójcicki, to proszę wytłumaczyć, z jakiego powodu sąd podwyższył tak drastycznie kwotę grzywny i dlaczego uznał apelację matki kurki za bezzasadną?

 19. Arek pisze:

  @Łukasz Wójcicki
  Doczytaj fragment o kradzieży i przywłaszczeniu mienia fundacji, do których się odniósł sąd, a potem przypomnij sobie, kto twierdzi, że Owsiak doił, wyciągał Melony z WOŚP itp. Kto takie opinie formułował.
  Potem jeszcze raz przemyśl zwrot “zaklinanie rzeczywistości” użyty pod moim adresem czy Pana Kanikowskiego.

 20. Jack pisze:

  Podsumowując: Matka Kurka może pisać swoje bzdury, mylić się w liczeniu, kłamać, a potem przed sądem tchórzliwie się wycofywa政e on nic złego nie miał na myśli” albo że “w rozumieniu potocznym prezes to jak właściciel”, insynuować “wyjęcie 170 melonów” przez Owsiaka (swoją drogą ciekawe ile mu z tego zostało, jak mu dobrzy ludzie uświadomili jego ignorancje). Piękny bohater naszych czasów. I życzę więcej takich kosztownych “zwycięstw”

 21. Łukasz Wójcicki pisze:

  Pisze Pan, cytuję:
  “Ale proszę przyjąć do wiadomości, że MK przegrał apelację – nic dzisiaj nie uzyskał, za to stracił 5,5 tysiąca złotych oraz argumenty, które trafiły mu się jak ślepej kurze ziarno przy okazji złotoryjskiego wyroku. W jego tekstach nie ma faktów, są oceny, którymi ani jeden, ani drugi sąd w ogóle się nie zajął.”

  Kuriozalnym jest że potwierdza Pan fakty: podtrzymanie decyzji poprzedniej instancji, czyli w skróci 2:1 Dla Pana Wielguckiego. I jednocześnie pisze Pan o przegranej apelacji – logika nakazuje stwierdzić iż apelację wygrał ponownie Pan Wielgucki, jedynie w przegranej sprawie (także poprzednie) o znieważenie zmieniono wysokość kwoty do zapłacenia. Nie ma więc żadnej zmiany wyroku, idzie Pan po lini propagandy Owsiaka, ba nawet macherzy z Czerskiej są bardziej powściągliwi;)
  PS A już komentarze na stronie GW były powalające, w mateczniku lewactwa zjechano propagandzistów z GW.

  PS W sumie to myślę że nie jest Pan głupi, pan tylko świadomie uprawia propagandę i z premedytacją kłamie.

 22. Łukasz Wójcicki pisze:

  @Arek

  Przecież poza tym że użył niepotrzebnych obelg, to cała reszta trzyma się kupy i sąd oddalił żale Owsiaka, więc teraz Pan Wielgucki może dalej spokojnie pisać to samo, tylko musi powstrzymywać się od obrażania Owsiaka. Wasze zaklinanie rzeczywistości niczego nie zmieni, ręce tylko opadają jak się widzi ludi pokroju Pana Kanikowskiego – ot taka mała kopia dużych kłamców z gazety wyborczej.

 23. Łukasz Wójcicki pisze:

  Panie Kanikowski, w którym momencie sąd drugiej instancji zmienił postanowienia sądu pierwszej instancji?! To że zwiększył kwotę do zapłacenia nie zmienia sensu wyroku.
  Podobnie jak poprzednio dwa (poważniejsze) zarzuty ODDALONO, a wyrok jeden podtrzymano z pewnymi korektami. Zastanawiam się czy Pan uważa czytelników za idiotów czy też sam nim jest?

  PS Po pierwszym wyroku też Pan piał o zwycięstwie Owsiaka, skąd się biorą tacy jak Pan?

 24. Arek pisze:

  @ALKOWIKI
  Kurczaczek niczego się nie nauczył i dąży do dalszej eskalacji.
  Grozi kolejnymi procesami i paszkwilami.

 25. Alkowiki pisze:

  To powinna być nauczka nie tylko dla Matki Kurki ale dla wszystkich osób, którym się wydaje, że dostęp do klawiatury jest usprawiedliwieniem oczerniania.

 26. HAGBARD 2 ) Mówimy o różnych wnioskach, proszę Pana.

 27. Bronx pisze:

  to poszły konie po ryżym

 28. lustator pisze:

  cwani gina pierwsi.

 29. lustator pisze:

  po kolacji.. wszyscy skupieni czytaja gronxa i rżą ze smiechu.

 30. Arek pisze:

  Habgard, C-H, Bronx. Multikonta znanego blogera.
  Widocznie wydaje się mu, że jest taki cwany.

 31. Bronx pisze:

  na szpitalnej już po kolacji?

 32. habgard2 pisze:

  Coś jest nie tak z moimi postami Panie Redaktorze?

  Jeszcze raz:
  http://kontrowersje.net/foto/20140731_115513.png

  Tutaj w punkcie 2 jest czarno na białym, do czego miał być powołany biegły.

 33. lustrator pisze:

  gronx oczekujesz odpowiedzi czy wytarcia oczek??

 34. Bronx pisze:

  “Ordynarne kłamstwa”? Czego to ma się tyczyć? Ilości rozpraw sądowych Owsiak-Kurka? A czy ktoś tu się o to spiera?? Więc nie wiem z jakiego powodu Pan redaktor nacechował swoją odpowiedź w takim stylu, że mogę skłaniać się ku opinii, że ciężko tutaj doszukiwać się obiektywności dziennikarskiej, ale proszę sobie nie przeszkadzać w rozładowywaniu emocji. Już tu padały ładne kwiatki w stosunku do adwersarzy (“te palanty”). Więc idąc Pana tokiem rozumowania, może Pan nawet stwierdzić “Pierdol się”, jeśli wkurzył się, dopadły Pana emocje, jak Owsiak.
  Ps. Ile było rozpatrywanych zarzutów w powyższej sprawie?

 35. BRONX > 1. Zwrot “Pierdol się” padł na spotkaniu blogerów, gdzie Jerzy Owsiak miał wykład o hejcie w sieci. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu (a nie na chłodno w poprawianym po wielokroć artykule), bez wypowiadania nazwiska Piotra W., opowiadając o kłopotach WOŚP z hejterami użył zwrotu “Pierdol się”. Ja odebrałem to jako komunikat do każdego hejtera, bez konkretnego wskazania MK, podobnie jak tę USTNĄ wypowiedź Owsiaka o zapachu komór gazowych Auschwitz, opisującą atmosferę nagonki na Orkiestrę.
  2. Wszystkie te wypowiedzi padły wiele miesięcy po publikacjach Kurki. Bloger zaczął. Owsiak nawet nie wiedział o jego istnieniu, dopóki nie przeczytał o sobie, że jest hieną cmentarną. Też bym się wkurzył na taki epitet. Kto wie, może nawet użyłbym czasownika “pierdol się”, choć na co dzień go nie stosuję.
  3. Rozpowszechnia Pan ordynarne kłamstwa. Były dwie rozprawy – jedna w sierpniu, druga bodajże we wrześniu – na których mecenas Zagajewski przekonywał sąd, by zmienił zarządzenie i zlecił biegłemu wyjazd do Warszawy w celu zbadania CAŁEJ księgowości WOŚP. Protokoły są do wglądu w sądzie, zapraszam do sprawdzenia.
  4. Pan chciałby proces traktować jak mecz albo zawody w siusianiu na odległość. Jeśli liczy Pan zarzuty oddalone i potwierdzone przez sąd to wszystko się zgadza: 2 do 1 dla Kurki. Ale proszę przyjąć do wiadomości, że MK przegrał apelację – nic dzisiaj nie uzyskał, za to stracił 5,5 tysiąca złotych oraz argumenty, które trafiły mu się jak ślepej kurze ziarno przy okazji złotoryjskiego wyroku. W jego tekstach nie ma faktów, są oceny, którymi ani jeden, ani drugi sąd w ogóle się nie zajął.

 36. Bronx pisze:

  I dalej widać, że jak ktoś nie ma pojęcia, jakie były rozpatrywane przez sąd zarzuty skierowane przez szefa WOŚP w stosunku do blogera, to droga wolna do złotoryi, nawet na szpitalną.

 37. dziennikarz z Warszawy pisze:

  No może matka Kurka się wreszcie nauczy, ze nie mozna bezkarnie szkalowac ludzi i oblewać ich pomyjami. Biedny, niedowartościowany bloger, któremu wydaje się, że jest wielkim dziennikarzem.

 38. Lustrator pisze:

  Gronx zglos sie do zlotoryji a tam bedzie jak w wypadku mamuski.Uniewinniony,bo moge miec takie zdanie o tobie. I nie oszukujmy sie.Tu nie chodzi o to kto komu powiedział co.Najważniejszym W TEJ sprawie od poczatku było KTO ile ukradł.To była glówna mysl mamuski zawarta w jego epitetach a Owsiak mógł tylko tak zareagowac jak zareagował..OTÓZ ta najwazniesza sprawa została załatwiona tak ze Owsiak nic nie ukradł co jest w orzeczeniu a tzw pyskowki to jest drobnica.To była wazne dla wszystkich czy Owsiak ukradł.OTÓZ nie ukradł…I za to mamuska beknął.A to jeszcze jak mniemam nie koniec. Ale rozumiem ze wscieklizna was to czy, ale to prosty przypadek.Szczepionka.

 39. Bronx pisze:

  Skanduj sobie co tam chcesz, i wsadź sobie co tylko i gdzie tylko chcesz. Walczyliśmy o wolność, wiec możesz i ty skorzystać.
  A z kronikarskiego obowiązku jasno wynika, że z zarzutów postawionych przez J.Owsiaka dwa zostały oddalone prawomocnym wyrokiem, a jeden utrzymany.
  A jak oboje panowie mówili do siebie:
  Matka Kurka o Owsiaku: “hiena cmentarna”
  Jerzy Owsiak o Matce Kurce: “pierdol się”
  Matka Kurka – kara 5 tys. zł
  Jerzy Owsiak – kara 0 zł

 40. Zenon Benon pisze:

  Stopień oderwania od rzeczywistości tego artykułu jest zastraszający. Nie 2:1 dla owej Kurki ale jakieś 4:1

 41. woland pisze:

  Jak dla mnie, BRONX, możesz od razu włożyć kurze pióra w dupę i odtańczyć taniec zwycięstwa. Jeśli poprawi Ci to samopoczucie, to jestem za i nawet po kibolsku poskanduję “Dwa do jednego”, żeby Matka Kurka nie odczuł, że przegrał apelację.

 42. Bronx pisze:

  I ty L. nie musisz wiedzieć, nic wiedzieć, skoro piszesz o innych “te palanty”.
  Ciekawe ile tobie zasądziłby sąd za znieważenie? 5 tysięcy?

 43. lustrator pisze:

  nie wiem co to 2:1 ale jest tak jak piszesz.moze byc nawet 3″1

 44. Bronx pisze:

  Czyli jednak. 2 :1.
  A wystarczyło tylko, aby artykuł rzetelnie opisał wyrok drugiej instancji a nie epatował jednym punktem wyroku.

 45. lustrator pisze:

  dla zasady bronx to nie pytaj.Bo to wszytko to juz było.Popracuj troche.To nie encyklpedia brytanica.

 46. Bronx pisze:

  Dla jasności sprawy, proste pytania:
  1. Ile było zarzutów szefa Fundacji w stosunku do blogera, rozpatrywanych przez sąd pierwszej i drugiej instancji?
  2. Jak one brzmiały?
  3. Które zarzuty sąd uzasadnił i przyznał racje stronie Owsiaka?

  4. 2:1 – dla kogo?

 47. Andrzej pisze:

  “W wypowiedziach oskarżonego, co słusznie zauważył Sąd Rejonowy w Złotoryi, nie ma natomiast zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny.”
  >>>
  Dziękuje Panie Piotrze za umieszczenie powyższej relacji i rzetelne relacjonowanie procesu.
  W przeciwieństwie co do niektórych tzw. niezależnych.

 48. lustrator pisze:

  dostarczenie dokumentow mialo uwiarygodnic te teze ale sad jak widac i bez tego doszedł to slusznych wnioskow.Najlepsze ze jak sie mamuska odwola to Owsiak przedstawi te dokumenty ale …fachowcowi.I wtedy mamuska poplynie a wy tez.

 49. LLeg pisze:

  Po prawomocnym wyroku można już upublicznić twarz skazańca…

 50. listrator pisze:

  est Pana poprawianie sobie samooceny, bo uzasadnienie wyroku pokazuje, że Pana relacje z rozpraw obok dziennikarskiej rzetelności, nawet nie miały okazji siedzieć – Powaznie …a argument sadu ze roznice w kwotach sa normalnymi przy takiej dzialnosci i nie podlegaja …dziwieniu sie.

 51. habgard pisze:

  Przeczytałem z uwagą w całości. W uzasadnieniu sąd pisze, że MK brzydko się wyrażał i że może jechało mu z japy i w zakresie kilku werbalnych sformułowań zapłaci za to 5 tysięcy zamiast 300 zł. Ale przecież w pierwszej instancji sąd też o tym wszystkim pisał, tylko wycenił to taniej. I to jest jedyna różnica. Cała reszta, to jest Pana poprawianie sobie samooceny, bo uzasadnienie wyroku pokazuje, że Pana relacje z rozpraw obok dziennikarskiej rzetelności, nawet nie miały okazji siedzieć.

 52. lustrator pisze:

  Niech Pan sobie dalej pisze i interpretuje wyroki sądu, ale od rachunkowości i ekonomii niech Pan się trzyma z daleka. To Pana przerasta po prostu. – Niezupelnie panie ksiegowy.Mamy jasnosc w sprawie równiez w kwestii rachunkowosci.Tylko poczytaj pan to uzasadnienie.To nie jest kwestia rachunku to jest kwestia logiki.Byc moze na panskim kursie o tym nie było.

 53. C-H pisze:

  Na koniec mam do Pana redaktora prośbę.
  Niech Pan nie zajmuje się kwestią rachunkowości i oceny wiarygodności dokumentów przepływów finansowych, bo nie ma Pan o tym zielonego pojęcia. Sąd uznał kolejne wnioski MK w sprawie dostarczonych dokumentów przez WOŚP za uzasadnione, nie dlatego, że polubił blogera, tylko dlatego, że podzielił jego opinię, że na podstawie przekazanych dokumentów można oceniać wszystko, tylko nie przepływy finansowe.

  Niech Pan sobie dalej pisze i interpretuje wyroki sądu, ale od rachunkowości i ekonomii niech Pan się trzyma z daleka. To Pana przerasta po prostu.

 54. lustrator pisze:

  Panie Piotrze chyba Pan nie wierzy ze tym gosciom Pan cos wytlumaczy.Rozumiem ze z szacunku do czytelnika ale chyba Pan juz pojął ze to nie czytelnik.

 55. Bronx pisze:

  Dla jasności sprawy, proste pytanie:
  1. Ile było zarzutów szefa Fundacji w stosunku do blogera, rozpatrywanych przez sąd pierwszej i drugiej instancji?
  2. Jak one brzmiały?
  3. Które zarzuty sąd uzasadnił i przyznał racje stronie Owsiaka?

  2:1

 56. Do HAbGARD > Sąd w Złotoryi przejechał się w uzasadnieniu po Owsiaku. Sąd w Legnicy przejechał się po blogerze. Gdybym miał wskazać paluszkiem, musiałbym skopiować całe uzasadnienie, co uważam za czynność bez sensu. Wierzę, że jest Pan w stanie wykrzesać z siebie dość inteligencji, by powoli i ze zrozumieniem przeczytać przepisany przeze mnie tekst.

 57. habgard pisze:

  Panie Kanikowski,

  W odpowiedzi do BRONXa pisze Pan nieprawdę:
  - WOŚP złamało prawo nie realizując postanowienia sądu. Mam nadzieję, że z tym Pan nie dyskutuje.
  - to, że blogerowi się coś nie podobało, nie miałoby znaczenia, gdyby sąd się do tego nie przychylił.
  - dokumenty, których domagał się sąd (nie bloger!) miały potencjalnie stanowić dowód WINY oskarżonego, a dostarczanie takich dowodów jest podstawowym obowiązkiem oskarżyciela.
  - NAJWAŻNIEJSZE: WOŚP proponował powołania biegłego do zbadania DANYCH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE (czyli tych, na których bazował MK), a nie “pełnej dokumentacji”, której nie dostarczyli, bo stanowi ona podobno tajemnicę handlową. Matka Kurka zamieszczał jakiś czas temu skany tych wniosków, polecam lekturę. Przyda się dla zachowania elementarnej rzetelności.

 58. lustrator pisze:

  Sad nie dopatrzył sie zadnych uchybien ktore kwailifikowaly by sie do oceny ze Owsiak wyprowadza jakies pieniadze.Roznice w sumach wynikaly z normalnej dzialalnosci biznesowej i sąd nie ma do nich zastrzezen.Sad zajał sie tylko opluwaniem Owsiaka i za to dałmamuscie tylko 5tyz zł.Tak w skróie nieloty.Wiem ze wam zalezy na tym zeby dowodzic ze Owsiak ukradł.Otóz sad stwierdził ze ..nie ukradł.Dokumentow nie przywiózl bo to by była ciezarowka i slusznie sie obawial ze mamuska rozwlecze je po swiecie nadal nic nie kumajac o przeplywach finansowych.

 59. BRONX > Pisze Pan nieprawdę. WOŚP zrealizowało jedno zarządzenie w sprawie dokumentów. Dostarczoną w exelu dokumentację bloger uznał za niewiarygodną i sąd wydał nowe zarządzenie o dostarczeniu dokumentów w formie wydruków z programu Symfonia. WOŚP je zrealizował. Dostarczoną w symfonii dokuemtację bloger uznał za niewiarygodną i sąd wydał nowe zarządzenie o dostarczeniu dokumentów w formie wydruków z programu Symfornia bez użycia filtra ble ble ble. Dopiero wówczas WOŚP uznał, że taka zabawa nie ma sensu i odmówił dostarczenia dokumentów. Zaproponował jednocześnie powołanie biegłego od księgowości, któremu na miejscu w Fundacji udostępni do dowolnego badania całą oryginalną dokumentację. To mit wykreowany przez MK, że WOŚP nie chciała przedłożyć dokumentacji, bo się czegoś boi. Modne jest pisanie historii alternatywnych. Ja wyobrażam sobie taką, że w sierpniu 2014 roku WOŚP dostarcza do sądu w Złotoryi dokumenty w formie wydruków z programu Symfornia bez użycia filtra ble ble ble, bloger uznaje je za niewiarygodne i sąd wydaje nowe zarządzenie o dostarczeniu wydruków z programu Symfonia bez użycia filtra ble ble ble ale z zastosowaniem mapowania różniczkowego metodą Joerga-Forella. WOŚP wykonuje zarządzenie sądu i dostarcza…. etc.

 60. habgard pisze:

  Panie Kanikowski,

  Nie mogę wyjść z podziwu, po prostu nie mogę. Porównuję sobie zakres zmian w tonie Pana wypowiedzi po wyrokach 1. i 2 instancji ze zmianami w samych wyrokach i próba wskazania logicznego łańcucha wynikania w Pana działaniu jest jak przysłowiowe szperanie w stoku siana za zagubioną igłą

  Co do Pana pytania – źle Pan podchodzi do problemu, popełnia Pan podstawowy błąd myślowy. Otóż – proszę mi paluszkiem wskazać w uzasadnieniu, w którym miejscu sąd apelacyjny coś w rzeczonym zakresie zmienił. Nie ma? Nie ma! Quod erat demonstrandum. A zatem pozostaje jak było. Zresztą nie tylko to – jak pisałem pozostaje wszystko z oryginalnego wyroku poza wysokością grzywny za hienę cmentarną (no i dołożeniem króla żebraków). A oryginalny wyrok był dla WOŚP bezlitosny i miażdżący.

 61. rolnik pisze:

  BLoger zarabia krocie na oczernianiu kogokolwiek … to jest dopiero hiena …. teraz niech zacznie oczerniac papieza … to zapewni mu mega ogladalnosc. Profit z reklam na stronie www pokryje kazda kare … Piotr W. wstydzil bys sie mieszac rodzicow w ta farse

 62. C-H pisze:

  Odnoszę wrażenie że dyskutuję z …wiadrem i do tego dziurawym.

  Niech Pan sobie przeczyta jeszcze z 5 razy uzasadnienie to może Pan zrozumie. Sąd uznał, że powoływanie spółek jest uzasadnione dla prowadzenia działalności gospodarczej. No i co z tego? Ja pójdę dalej. Jest konieczne w świetle obowiązującego prawa, bo WOSP tego jako fundacja robić nie może. I tyle.

  Czym innym jest przesłanka powołania spółki i zlecanie jej określonych działań, a czym innym osobiste powiązania O. i korzyści z takich, a nie innych powiązań i przepływów finansowych wynikające. Ta druga część była przedmiotem krytyki MK i tej krytyki sąd nie podważył. Naprawdę Pan tego nie rozumie, czy tylko Pan udaje?

 63. DO HAGBAD > Pisze Pan: ” Dodatkowo w mocy zostały utrzymane wszystkie oceny sądu pierwszej instancji co do wiarygodności świadków oskarżenia (rzecznika prasowego, księgowej, samego prezesa), które były dla nich miażdżące.” No, proszę mi wskazać paluszkiem, w którym miejscu, bo nie widzę nic na ten temat.

 64. DO C-H > Oddajmy głos sądowi:
  “Wracając do ocenianych przez oskarżonego faktów, a więc transakcji zawieranych pomiędzy Fundacją a spółkami Złoty Melon oraz Mrówka Cała oraz różnicy bilansowej pomiędzy kwotą zebraną a kwotą wydatkowaną należy podkreślić, że dla obiektywnego obserwatora życia publicznego są to zjawiska uzasadnione zarówno z ekonomicznego, jak i organizacyjnego puntu widzenia. Jest bowiem oczywiste, że tak duże przedsięwzięcie logistyczne jak organizacja kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych oraz korzystania ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych.
  W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.
  W realiach niniejszej sprawy trzeba jednak pamiętać, że wolność debaty publicznej – zwłaszcza w sferze, która dotyczy dysponowania środkami pozyskanymi z publicznej zbiórki – nie wyklucza ocen przeciwnych, zawartych w tekstach opublikowanych przez oskarżonego.”

  Niech się Państwo zdecydują: Kurka opisał FAKTY czy tylko wyraził swoje OCENY? Bo jeśli opisał FAKTY, to sądy obu instancji się pomyliły i powinny go skazać z art 212 kk. A jeśli OCENY, to kiście się Państwo dalej w swoim słoju i po staremu hejtujcie Owsiaka na kurakowym profilu ale nie wmawiajcie światu, że jest w tym jakaś obiektywna, niepodważalna, potwierdzona wyrokiem PRAWDA.

 65. Anonim pisze:

  “uniewinnienie od zarzutów zniesławienie Owsiaka i WOŚP było słuszne” czyli można krytykować WOŚP i Owsiaka

 66. habgard pisze:

  Uśmiałem się do bólu przepony. W uzasadnieniu ustnym, które Pan (bardzo pożytecznie) spisał i opublikował, sąd rozwodzi się jedynie o detalach agresywnego i wulgarnego języka. To nie ma najmniejszego znaczenia. Owsiak i WOŚP proces ten wytaczali po to, żeby uciszyć wszystkie głosy dotyczące właśnie “lepkich łapek” itp. i twierdzili, że MK oskarża ich o totalne złodziejstwo. Kurka miał zostać ukarany za analizowanie przepływów finansowych i miał służyć jako przykład dla innych. Dodatkowo w mocy zostały utrzymane wszystkie oceny sądu pierwszej instancji co do wiarygodności świadków oskarżenia (rzecznika prasowego, księgowej, samego prezesa), które były dla nich miażdżące.

  Przecież to nie jest pierwsza sprawa tego typu. Już wcześniej różne licealistki z dostępem do internetu przepraszały w ramach rozprawy pojednawczej za tego typu publikacje. WOŚP i pełnomocnikowi wydawało się, że teraz będzie tak samo.

  Ponawiam życzenia owocnej pracy przy malowaniu na zielono zniszczonego przez zimę trawnika. Liczę, że otrzyma Pan od Owsiaka i Gazety Wyborczej jakiś dyplom okolicznościowy. Proszę nie zatruć się wdychanymi oparami.

 67. c-h pisze:

  Drogi Panie Redaktorze,
  Znowu manipuluje Pan faktami. W każdym podręczniku ekonomii znajdzie uzasadnienie powoływania spółek do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym komercyjnej. Robią to np. miasta realizując usługi transportu zbiorowego. Sąd nie “wymyślił prochu” i NIE TO BYŁO PRZEDMIOTEM ARTYKUŁÓW BLOGERA I POZWU. MK opisywał osobiste powiązania rodziny O w spółkach, ich rolę w tych spółkach oraz skalę wydatków z pieniędzy WOSP przepuszczaną przez te spółki, a nie związaną z zakupami sprzętu.

  Innymi słowy sąd uznał, że powołanie spółek jest racjonalne, ale nie podważył oceny powiązań finansowych i korzyści jakie czerpie małżeństwo O. z tych spółek, które przedstawił bloger. Krytycznie odniósł się natomiast to formy w jakiej to uczynił.

  Powtarzam: nie wszystko co jest dopuszczalne prawnie jest uzasadnione moralnie. I tak sprawę przedstawiał bloger. Tymczasem O. ze sprawy o ocenę etyczną zrobił sprawę karną (słynny art. 212), po czym zamiast przeczołgać blogera za pomocą zestawień przepływów finansowych, olał sąd także w majestacie prawa, co świadczy także odpowiednio o polskim prawie.

 68. Bronx pisze:

  Bloger napisał o niejasnościach w finansach związanych z WOŚP, w spółkach utworzonych przez Owsiaka, itd. Napisał tekst w oparciu o dostępne materiały, z użyciem nie zawsze parlamentarnego języka. Obie strony spotkały się w sądzie. Sąd miał do rozpatrzenia 3 zarzuty. Poprosił Owsiaka o dostarczenie materiałów księgowych, które jednak strona Fundacji nie okazała. Pierwsza instancja, jak i druga instancja sądu nie dopatrzyła się winny, przekroczenia prawa przez blogera w spornych punktach, poza jednym – znieważenia przez użycie wymienionych epitetów w stronę szefa Fundacji WOŚP. Wynik: 2 : 1 dla blogera.

 69. Do OTTO > Usunąłem.

 70. lustrator pisze:

  Wiemy wiemy…nietrudno zauwazyc..IM sie tylko wydaje ze sa tacy sprytni i nieczytaci.

 71. otto pisze:

  Panie Piotrze, ktoś się tu pode mnie bezczelnie podszył, komentarz z 13:11 nie jest mój.

 72. Do HABGARD > Tamten wyrok był zwycięstwem MK, ten jest jego totalną porażką. W sentencji wyroku zmiany wyglądają na niewielkie i nieistotne. W kwestii zniesławienia legnicki sąd zostawił wszystko po staremu, a zmienił tylko decyzje dotyczące znieważenia: dopisał do “hieny cmentarnej” ‘króla łgarzy” oraz “króla żebraków”, wykreślił brednię o zniewadze wzajemnej i wymierzył blogerowi solidną karę finansową, odpowiednik stu dni w więzieniu. Pal sześć kara i pal sześć liczenie ile razy winny, ile razy niewinny. Uzasadnienie legnickiego wyroku jest miażdżące dla MK. Niech Pan przeczyta, co sąd mówi na temat finansów WOŚP i jak ocenia powołanie Złotego Melona oraz umowy z Mrówką Całą. Uważa je za racjonalne, uzasadnione, oczywiste! Uczciwe! Okazuje się, że cała kurakowa pisanina o Owsiaku jako przekrętaczu obiektywnie biorąc ma taką samą wartość, jak informacja, że Piotrowi W jogurt śmierdzi a telewizja się nie widzi. W jednym miejscu sędzia Pratkowiecki mówi wprost, że są w publicznym życiu typy gotowe zohydzić najszlachetniejszą sprawę i trzeba się z tym pogodzić w imię konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów. Nic dodać, nic ująć.

 73. lustrator pisze:

  o sobie lusrator o sobie.

 74. lustrator pisze:

  Teraz bedzie proces z powodztwa cywilnego Owsiaka i mamuska juz…poplynie.

 75. lósrator pisze:

  Napisał Lustrator: “Te palanty…” O sobie?

 76. lustrator pisze:

  Panie Piotrze naprawde musi Pan tym analfabetom to podsuwac pod nos.Przeciez to na poczatku było jasne.Jesli nadal jest niejasne to ich- analfabetów zadaniem nie jest zrozumiec ale…negowac.

 77. C-H pisze:

  Klepie Pan pod Czerską aż miło (penie zauważą, może etat dadzą), naginając fakty jak zwykle. Przedmiotem artykułów MK nie była kradzież, ani inne łamanie prawa przez WOSP. Bloger nigdy takich zarzutów nie postawił. Wykazał natomiast, że korzystając z obowiązującego prawa małżeństwo O. czerpie garściami korzyści z pieniędzy fundacji. Żeby żyć z luksusie nie trzeba przywłaszczać pieniędzy łaskawco, wystarczy korzystać realizując różne wydatki na prawo i lewo. Nie wszystko co jest dozwolone przez prawo jest dozwolone z etycznego punktu widzenia. Zwłaszcza gdy chodzi o dobrowolne zbiórki na ratowanie życia. I to było przedmiotem krytyki WOSP przez blogera.

  Owsiak miał okazję rozwałkować blogera pokazując zestawienia przepływów finansowych pomiędzy WOSP a spółkami. Tego nie uczynił olewając zarządzenie Sądu w tej sprawie.

 78. Antek pisze:

  Z tego, pomimo karkołomnych słownych wygibasów sędziego, jak i z poprzedniego wyroku jasno wynika, że Owsiak czystych łapek niema. Owsiak z premedytacją olał zarządzenie sądu w Złotoryi o dostarczenie wydruków księgowych , czym przyznał, że MT pisał i mówił prawdę, czyli ze Owsiak i jego żona żyją całkiem wygodnie z puszki.

 79. MARIO > Obraca Pan kota ogonem. Powyżej ma Pan zacytowany cały prawomocny wyrok sądu drugiej instancji. Nie ma w nim słowa o tym, że Kurak napisał prawdę. Ani słowa! Sąd konstatuje natomiast, że zarzut jakoby Owsiak kradł i przywłaszczał sobie pieniądze ze zbiórek byłby “całkowicie bezzasadny”. Byłby, gdyby Piotr W. w ogóle ośmielił się go postawić (a przecież wielu po prawicy tak właśnie odczytuje teksty blogera). Rzekome fakty prezentowane w artykułach i “twarde dowody” Kuraka zostały zbagatelizowane jako prywatne oceny blogera nie podlegające penalizacji. Jest w tym wyroku kilka pięknych myśli, które chciałbym niniejszym Panu i innym kurczątkom zadedykować.

  “W wypowiedziach oskarżonego (…)nie ma (…) zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny.Sam oskarżony w swoich wyjaśnieniach wyraźnie zaznaczył, że nigdy nie miał zamiaru ani podstaw do uczynienia takiego zarzutu

  Jest (…) oczywiste, że tak duże przedsięwzięcie logistyczne jak organizacja kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych oraz korzystania ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych. W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.”

  “(…) w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa.”

  “Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje (..) poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu.”

  “lektura tekstów, których autorem jest oskarżony, pokazuje, że zostały one sformułowane przy użyciu języka agresywnego i chwilami wręcz wulgarnego. To zaś wyklucza potraktowanie ich jako instrumentu dozwolonej krytyki.”

 80. c-h pisze:

  Panie Redaktorze Kanikowski,

  Zarzuty w sprawie były trzy, w tym jeden dotyczący “hieny cmentarnej”.
  Posłużę się Pana metodą omówienia wyroku. Niech mi Pan wskaże w uzasadnieniu wyroku Sądu fragmenty, w których Sąd podważa prawdziwość tego co napisał Matka Kurka o WOSP i Owsiaku poza sformułowaniem “hiena cmentarna”.

 81. lustrator pisze:

  IMC grzegorzu.

 82. lustrator pisze:

  Jak masz problem to moge ci pare punktow zacytowac.Zacytowac czy dasz rade??Podoba mi sie to odgryzanie mamuski bo to przypomina ratlerka którego pogonił kot.Pozostaje szczekanie z daleka.

 83. Stanisław pisze:

  Czyżby w Polsce zmieniało się coś na lepsze?
  Sąd wreszcie stanął po stronie pomówionego? Nie poddał się głupiej logice DO-wolności słowa?
  Wreszcie za fałsz będzie karany autor a nie pokrzywdzony?
  Głupi Polacy źle rozumieją wolność słowa i przekręcają je na DOwolność Brawo sąd, Braw Owsiak,Brawo WOŚP
  chamstwo ukarane i czekamy na więcej dobrych dowodów “:sędziowania”

 84. lustrator pisze:

  taaa a czytales uzsadnienie czy takich dlugich tekstow nie dajesz rady.

 85. lustrator pisze:

  bo i z tym mozecie miec problem.

 86. grzegorz pisze:

  Kto chce przyjąć do wiadomości fakty, to przyjmie, a kto nie, to będzie tworzył wirtualny świat.
  Sąd II instancji podtrzymał WSZYSTKIE postanowienia sądu I instancji, jedynie zmieniając wysokość kwoty ustanowionej przez sad w Złotoryi.

 87. lustrator pisze:

  mamusce dowalił analfabeci..mamusce.

 88. lustrator pisze:

  Te palanty nie czytaja uzasadnienia a tam jest wszystko.Podejrzewam ze to jest to 60 % wtórnych analfabetów nie rozumiejacych slowa pisanego.Sedzia napisał ze nie ma podstaw do osądzania Owsiaka jako zlodzieja bo nic takiego w papierach nie ma.I dowalił mu za luzna interpretacje.

 89. habgard pisze:

  Panie Piotrze,

  Po wyroku pierwszej instancji napisał Pan, że MK wygrał a następnie popełnił Pan bardzo długi tekst, w którym lał Pan łzy nad tą wielką niesprawiedliwością. Teraz mamy wyrok prawomocny, w którym w stosunku do oryginału, w praktyce zmieniła się jedna liczba (wysokość grzywny) i ogłasza Pan z tego powodu wielki sukces.

  Dalej rozpisywał się nie będę, bo to nie jest warte poświęconego na to czasu. Życzę udanego dalszego malowania trawy na zielono.

 90. Bob pisze:

  Niektórzy twarde fakty czyli prawomocny wyrok Sądu i tak interpretują według swojej założonej tezy, polecam przeczytać to co pisze niezalezna.pl, twierdzą, że bloger pisał prawdę o Jerzym Owsiaku.

 91. otto pisze:

  MARIO
  gdzieś tu widzisz coś o tym, że kurka pisał prawdę? Sąd mówi, że Kurka nie pisał o faktach, ale przedstawiał swoje oceny i że to się mieści w granicach wolności słowa

 92. mario pisze:

  Czyli wychodzi na to, że MK został jedynie skazany za obrazę Owsiaka (co było oczywiste) a jeżeli chodzi o pozostałe zarzuty to sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji, czyli Kurak mówiąc prawdę wygrał bo nie został skazany za pisanie nieprawdy…

 93. lustrator pisze:

  po przeczytaniu uzasadnienia …moze byc.Jest tam wszystko i dość rzetelnie wyjasnia głupoty mamuski i jego wyznawców i w miare dobrze wyjasnia o co w tym chodzi.Tylko zachodzi pytanie czy reszta dzieciatek mamuskiwraz z nim zrozumie co w tym jest.

 94. lustrator pisze:

  jakie 5tys. Ma byc 1 mylion.Tyle to on zarobił na reklamach.

 95. sentencja wyroku (spisana, tak jak uzasadnienie, na podstawie nagrania z dyktafonu):

  Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

  Sąd Okręgowy w Legnicy po rozpoznaniu sprawy Piotra W. z powodu apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżycieli prywatnych od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 29 września 2014 roku orzeka:

  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu opisanego w punkcie 2 części dyspozytywnej uznaje oskarżonego Piotra W. za winnego tego, że działając za pomocą środków masowego komunikowania znieważył Jerzego Owsiaka, nazywając go “hieną cmentarną” oraz “królem łgarzy i żebraków”, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego; i za to na podstawie art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego wymierza mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł.

  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

  Wymierza oskarżonemu 500 zł opłaty za obie instancje.

 96. wyrokniesprawiedliwy pisze:

  Wyrok nie sprawiedliwy Owsiak też znieważył Matkę Kurka.

 97. KRZYSZTOF MACKOWSKI > Panie Krzysztofie, pora przestać mu wierzyć. Matka Kurka kłamie. Miałem przepisać tylko uzasadnienie wyroku, ale zamieszczę także sentencję, by mógł Pan to ocenić. Proszę o chwilę cierpliwości.

 98. Krzysztof Maćkowski pisze:

  …z Twittera…

  Kontrowersje.net ‏@kontrowersje 15 min.15 minut temu

  Prawomocny wyrok Matka Kurka vs Owsiak! Sąd utrzymał w całości wyrok I instancji, zmienił jedynmie stawkę za “hienę cmentarną” na 5 tys.

 99. otto pisze:

  chciałbym widzieć jego minę, taki był pewny siebie :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

SONY DSC

Jarosław Kaczyński – i tabuny policji – w Legnicy

Read More →